top of page
חיפוש

גילגולו של שם

מתוך : ארכיון המושבה יסוד המעלה

ליקטה וערכה: נורית בידרמן

כתבה : דניאלה אדר מוזיאון אחוזת דוברובין
בעבר הרחוק קראו לחולה בשני שמות : ים סומכי, ו – מי – מרום.

וכשהאחים מזרחי קנו את האדמות מהבדואים קראו למקום: מי -מרום על שם הים הקטן שלידו.

 

בשנת תרמ"ג באו לארץ צירים באי -כוחן של אגודות שונות, שמטרתן מציאת מקומות להתיישבות.

בין באי -הכח היה ר' אבנר מסובלק שרצה לקנות את אדמת כפר ארבל הסמוכה לטבריה וברצונו היה לקרוא למושבתו "יסוד המעלה" הנזכרת בספר עזרא פרק ז' פסוק ט' כנאמר : "כי באחד לחודש הראשון הוא יסד המעלה מבבל ובאחד לחודש החמישי בא אל ירושלים כיד אלוהיו הטובה עליו".

ר' אבנר לא ידע לכלכל את מעשיו והקניה נתבטלה, כך נשאר השם ללא בעלים, וחיכה לגאולה.

 

כשעמדו בני מזריץ מפולין בפני בחירת שם, בחרו בשם זה.

ר' פישל סלומון יצק לתוכו משמעות.

אנחנו באנו לכאן להניח יסוד חדש לבניין חיים חדשים, חיי איש ישראל עובד אדמת ישראל, על טהרת תורת ישראל, אבל הרי השם "יסוד המעלה" לקוח מעזרא ופירושו : יסוד ראשית העלייה מבבל, ויסוד זה הרי נחרב והחורבן כבר נעוץ היה בעצם היסוד, שהיה חסר האות ו' שהעלייה מבבל לא הייתה שלמה ואם כן הדבר הרי חובתנו לקרוא : י ס ו ד מלא  ולא חסר, לא יסד המעלה אלא יסוד המעלה.

וכך אמנם החל קורא וגם כותב את שם המושבה.


Kommentare


bottom of page