top of page
חיפוש

הרב ר' ברוך מאיר רוזנבלום

מתוך : נחשוני החולה

כתבה : דניאלה אדר מוזיאון אחוזת דוברוביןהרב ברוך מאיר רוזנבלום היה מיסדה של האגודה המזריצ'אית. נולד בתרי"ח בבריסק דליטא והתחנך בבית אביו ר' שלום מנשה שהיה ספוג כולו תורה ויראה, בשנות השמונים של המאה שעברה חל המפנה בלב רבים מיהודי רוסיה בעקב הפוגרומים באותה תקופה, ור' ברוך מאיר נמנה על "חובבי ציון".

הוא יסד בסיועו של ר' נחמן שיינמן חברה בשם "נחלת שדה וכרם" לרכישת קרקעות בארץ הקודש ולהתנחלות על אדמתה, לאחר שעלה לארץ לשם סידור קניית הקרקע ליסוד המעלה, יגע הרבה בעניין קבלת הקושאנים, שלא נתקבלו כידוע בנקל, וכספו שהביא עמו הלך ואזל. לפני שעלה לארץ נתן "תקיעת כף" לאשתו שישהה כאן רק לשם סידור קניית הנחלאות, ומיד יחזור לגולה לסדר את ענייניהם המסחריים שם. והנה בני המשפחה קוראים לו שוב, ואשתו עומדת בתוקף על "תקיעת הכף" שנתן לה. והוא חזר מתוך כוונה לסייע בחוץ לארץ למתנחלים הראשונים ביסוד. הוא עסק הרבה בפעולה ציונית והיה בין ראשוני מפלגת "המזרחי". היה בין מייסדי חברת "תרבות". נלחם עם הרבנים למען רעיון "חבת ציון". הוא היה בין מיסדי יסוד המעלה אך נמנה מטעמים שונים עם מתנחליה ובוניה. כאשר חזר לארץ לאחר מלחמת העולם הראשונה קבע מקום מושבו בתל- אביב , שם הרביץ תורה ברבים . נפטר בתל אביב בשנת תרצ"ה.  

Comentários


bottom of page